Skip to content

fisher

Philip Fisher

    “Tôi không muốn nhiều khoản đầu tư tốt; tôi chỉ muốn một vài xuất sắc.” Philip Fisher trở nên nổi tiếng vì đã đầu tư… Read More »Philip Fisher